ời anh em cho em ý kiến để hoàn thiện cây này ! :confused: uoneouoneo

Nó đang hơi bị rối 1 chút ! chưa biết đường gỡ ! anh em chỉ giúp !