Chào mừng bạn đến với Orchids Bonsai Forum.


Phong Lan tài Tử Duy Công Trang Vường Hằng Nga VT
Phong Lan Trường An Vườn Lan Lê Chi Vườn Phạm Cao Hòa Vườn Trunghongmon Mua Bán Tổng hợp

Trang 2/2 ĐầuĐầu 12
Kết quả từ 10 tới 16 trên 16

Ðề tài: Trồng và chăm sóc lan như thế nào ! / How to Grow and Care for Orchids

 1. #10
  Avatar của chi0209vtc
  Thành Viên Danh Dự
  Tham gia ngày
  Jan 2011
  Tên:
  Nguyễn Thượng Chí
  Tuổi
  55
  Nơi ở:
  Sài Gòn
  Bài gởi
  9.701
  Thanks
  5.694
  Thanked 17.772 in 6.757 P

  Re: Trồng và chăm sóc lan như thế nào ! / How to Grow and Care for Orchids

  Trồng và chăm sóc lan như thế nào ! / How to Grow and Care for Orchids

  chi0209vtc dịch từ mahalo.com/how-to-grow-and-care-for-orchids & sưu tầm ảnh trên net

  Challenging Orchids for More Experienced Growers / Những Hoa lan thách thức cho các người trồng có nhiều kinh nghiệm.


  • More experienced orchid handlers might like to try growing the following orchids / Các người xử lý hoa lan nhiều kinh nghiệm có thể thích thử trồng hoa lan dưới đây:

  1. Vandaceous orchids. Although popular, these orchids are best for experienced growers in part because they require high air movement and high humidity, which can be difficult to achieve, in order to fully thrive. Vandaceous orchids do not toleratelong, hot periods of weather, nor do they tolerate temperatures under 45 degrees F. Vandaceous orchids must be watered with good quality water, and only early in the morning.


  Vanda orchid "Fuchs Delight" / lan Vanda "Fuchs Delight"

  Lan loại Vandaceous. Mặc dù phổ biến, các lan này là tốt nhất cho những người trồng có kinh nghiệm một phần vì chúng yêu cầu sự di chuyển không khí cao và độ ẩm cao, mà có thể khó khăn để đạt được, để hoàn toàn phát triển mạnh. Các lan Vandaceous không chịu đựng thời gian dài, nóng của thời tiết, chúng cũng không có thể chịu được nhiệt độ dưới 45 độ F. Lan Vandaceous phải được tưới nước với chất lượng nước tốt , và chỉ (tưới) vào buổi sáng sớm.

  2. Catasetum orchids. Catasetums are very sensitive to handling. These beautiful orchids "shoot" pollen at nearby insects, and a slight brush of a finger can trigger the pollinarium to burst. Catasetum are deciduous, dropping their leaves just before blooming. Catasetum like moist, warm air, with bright light.


  Catasetum orchid / lan Catasetum


  Catasetum 'Orchid Glade'


  Catasetum Orchid / lan Catasetum

  Những lan Catasetum. Catasetums rất nhạy cảm để xử lý. Những hoa lan đẹp "bắn" phấn hoa đến những côn trùng gần đó, và một bàn chải nhỏ của một ngón tay có thể kích hoạt các bao phấn? vỡ. Catasetum rụng lá, rơi lá trước khi nở hoa. Catasetum thích ẩm, không khí ấm, với ánh sáng sáng.

  Còn tiếp 2. #11
  Avatar của chi0209vtc
  Thành Viên Danh Dự
  Tham gia ngày
  Jan 2011
  Tên:
  Nguyễn Thượng Chí
  Tuổi
  55
  Nơi ở:
  Sài Gòn
  Bài gởi
  9.701
  Thanks
  5.694
  Thanked 17.772 in 6.757 P

  Re: Trồng và chăm sóc lan như thế nào ! / How to Grow and Care for Orchids

  Trồng và chăm sóc lan như thế nào ! / How to Grow and Care for Orchids

  chi0209vtc dịch từ mahalo.com/how-to-grow-and-care-for-orchids

  Step 2: Choose a Good Location / Bước 2: Chọn một Vị trí tốt

  • Orchids will grow and bloom beautifully, as long as they are kept in the proper location. They need a carefully balanced amount of light, humidity, ventilation and temperature in order to thrive.

  Hoa lan sẽ phát triển và nở hoa đẹp, miễn là chúng được giữ ở vị trí thích hợp. Chúng cần một số lượng cân bằng ánh sáng, độ ẩm, thông gió và nhiệt độ một cách cẩn thận để phát triển mạnh.

  Let There Be Light / Là ánh sáng

  • Light is the most important factor in getting your orchid to bloom properly. Too much light, and your orchid show signs of sun burn: Yellowish foliage, and a weak, dehydrated appearance. Too little light, and your orchid will not be able to bloom.

  Ánh sáng là yếu tố quan trọng nhất trong việc làm lan của bạn ra hoa đúng. Quá nhiều ánh sáng, và lan của bạn có dấu hiệu cháy lá: bộ lá hơi vàng, và một sự xuất hiện mất nước, yếu. Ánh sáng quá ít, và lan của bạn sẽ không thể nở hoa.


  1. Make sure your orchid gets enough light ! / Chắc chắn lan của bạn nhận được đủ ánh sáng !

  a. Not giving the orchid enough light is a common mistake made by people who are just beginning to learn how to grow orchids / Không cung cấp cho lan đủ ánh sáng là một sai lầm phổ biến gây ra bởi những người vừa mới bắt đầu học cách trồng lan.

  b. Although the orchid may look pretty in that dark corner, but leave it there and its leaves will turn limp and dark green, and it will fail to bloom / Mặc dù lan có thể nhìn đẹp trong góc tối đó, nhưng để nó ở đó và các lá của nó sẽ chuyển sang màu xanh ủ rũ và đậm, và nó sẽ không nở hoa.

  2. Watch the foliage to determine how much light an orchid needs. The leaves should be a medium light green color to begin with for most orchids / Xem những tán lá để xác định bao nhiêu ánh sáng mà một lan cần. Những lá nên là màu xanh lá cây nhạt trung bình để bắt đầu với hầu hết hoa lan.

  a. If the leaves suddenly become very yellow, develop sudden brown splotches or orange patches, this means the plant is getting too much light / Nếu lá đột nhiên trở nên rất vàng, phát triển những đốm nâu đột ngột hoặc các mảng màu cam, điều này có nghĩa là các cây đang nhận được quá nhiều ánh sáng.

  b. If the leaves turn a dark green, this means the plant is not getting enough light / Nếu lá có màu xanh đậm, điều này có nghĩa là cây không nhận đủ ánh sáng.

  Còn tiếp 3. #12
  Avatar của chi0209vtc
  Thành Viên Danh Dự
  Tham gia ngày
  Jan 2011
  Tên:
  Nguyễn Thượng Chí
  Tuổi
  55
  Nơi ở:
  Sài Gòn
  Bài gởi
  9.701
  Thanks
  5.694
  Thanked 17.772 in 6.757 P

  Re: Trồng và chăm sóc lan như thế nào ! / How to Grow and Care for Orchids

  Trồng và chăm sóc lan như thế nào ! / How to Grow and Care for Orchids

  chi0209vtc dịch từ mahalo.com/how-to-grow-and-care-for-orchids

  Humidity / Độ ẩm

  • Different orchids thrive under different conditions of humidity. In general, most orchids do well with a daytime humidity of 40 to 60 percent.

  Những lan khác nhau phát triển mạnh trong điều kiện độ ẩm khác nhau. Nói chung, hầu hết hoa lan làm tốt với độ ẩm ban ngày từ 40 đến 60%


  1. Cattleya orchids enjoy a daytime humidity of 40 to 80 percent / Lan Cattleya thích một độ ẩm ban ngày từ 40-80%.

  2. Phalaenopsis orchids do well with a humidity level of 40 to 70 percent, although other orchid experts suggest a humidity level of 50 to 80 percent / Lan Hồ điệp tốt với một mức độ ẩm 40-70% , mặc dù các chuyên gia lan khác đề nghị một mức độ ẩm 50-80%.

  3. Paphiopedilum are among the many orchids that thrive in environments with 40 to 60 percent humidity / Lan Hài là một trong rất nhiều lan - phát triển mạnh trong các môi trường với độ ẩm 40-60%.

  • There are ways you can increase the amount of humidity in your home / Có nhiều cách bạn có thể tăng lượng độ ẩm trong nhà của bạn:

  1. If the air is dry, place the orchid in a shallow dish filled with water and rocks or pebbles. The water level should reach to just below the tops of the pebbles / Nếu không khí khô, đặt hoa phong lan trong một dĩa cạn đầy nước và đá hoặc sỏi. Mực nước phải vừa đạt ngay dưới đỉnh của các viên sỏi.

  2. You can mist your orchid, but do it in the morning, so that it will evaporate quickly in the daytime sun / Bạn có thể phun sương cho lan của bạn, nhưng làm điều đó trong buổi sáng, nên nó sẽ bay hơi nhanh chóng trong ánh nắng ban ngày.

  Còn tiếp 4. #13
  Avatar của chi0209vtc
  Thành Viên Danh Dự
  Tham gia ngày
  Jan 2011
  Tên:
  Nguyễn Thượng Chí
  Tuổi
  55
  Nơi ở:
  Sài Gòn
  Bài gởi
  9.701
  Thanks
  5.694
  Thanked 17.772 in 6.757 P

  Re: Trồng và chăm sóc lan như thế nào ! / How to Grow and Care for Orchids

  Trồng và chăm sóc lan như thế nào ! / How to Grow and Care for Orchids

  chi0209vtc dịch từ mahalo.com/how-to-grow-and-care-for-orchid

  Ventilation / Thông gió

  • The movement of air is vital for the survival of orchids. In the wild, tropical breezes help evaporate stagnant water, where bacteria can breed.

  Chuyển động của không khí là rất quan trọng cho sự sống còn của hoa lan, Trong tự nhiên, những cơn gió nhiệt đới giúp bốc hơi nước đọng nơi vi khuẩn có thể sinh sản.


  1. Place your orchid near an open window when the weather is nice. / Đặt lan của bạn gần một cửa sổ mở khi thời tiết tốt.

  2. In the winter, use a small fan to stir the air near your orchid, and change the direction of the airflow frequently. / Trong mùa đông, sử dụng một quạt nhỏ để khuấy động không khí gần lan của bạn, và thay đổi hướng của luồng không khí một cách thường xuyên.

  Temperature / Nhiệt độ

  • Temperature is important because orchids need the temperature to fluctuate 10-15 degrees F between day and night in order to bloom. / Nhiệt độ quan trọng vì hoa lan cần nhiệt độ dao động 10-15 độ F giữa ngày và đêm để nở hoa.

  1. For most orchids, a night temperature of 60 to 62 degrees F is ideal, but it can go as low as 55 degrees F. Remove any orchid plants near windows during freezing nights, as the air near the windows may be too cold for the orchid to tolerate.

  Với hầu hết hoa lan, nhiệt độ ban đêm 60-62 độ F là lý tưởng , nhưng nó có thể thấp tới 55 độ F. Dời bất kỳ loài phong lan gần cửa sổ trong những đêm đông lạnh, khi không khí gần các cửa sổ có thể là quá lạnh đối với sự chịu đựng của lan.

  2. A daytime temperature ranging between 65 to 80 degrees is ideal. / Nhiệt độ ban ngày dao động từ 65-80 độ (F) là lý tưởng.

  3. If it gets too hot during the day, keep the orchid humid and keep a breeze on it. / Nếu trời quá nóng trong ngày, giữ ẩm lan và giữ một luồng gió hiu hiu vào nó.

  Còn tiếp 5. #14
  Avatar của chi0209vtc
  Thành Viên Danh Dự
  Tham gia ngày
  Jan 2011
  Tên:
  Nguyễn Thượng Chí
  Tuổi
  55
  Nơi ở:
  Sài Gòn
  Bài gởi
  9.701
  Thanks
  5.694
  Thanked 17.772 in 6.757 P

  Re: Trồng và chăm sóc lan như thế nào ! / How to Grow and Care for Orchids

  Trồng và chăm sóc lan như thế nào ! / How to Grow and Care for Orchids

  chi0209vtc dịch từ mahalo.com/how-to-grow-and-care-for-orchid

  Step 3: Feed Your Orchid Carefully / Bước 3: Tưới nước & bón phân cho lan của bạn

  • Orchids need to be watered and fed according to fairly strict guidelines. Although not too complicated to grow, orchids can be picky when it comes to water and food. / Hoa lan cần được tưới nước và bón phân theo hướng dẫn khá nghiêm ngặt . Mặc dù không quá phức tạp để tăng trưởng, hoa lan khá cầu kỳ khi nói đến nước và phân.

  Watering / Tưới nước

  • It is important not to over water your orchid. In fact, over watering orchids is a common mistake many beginning orchid growers make. / Quan trọng là không để lan của bạn thừa nước. Trong thực tế, tưới thừa nước hoa lan là một sai lầm phổ biến (mà) nhiều người trồng mới bắt đầu lan mắc phải.

  1. Many beginners think that, because orchids are tropical, they like dense, steamy and hot environments. They let their orchids sit in wet and soggy pots. This will surelykill any orchid ! / Nhiều người mới bắt đầu nghĩ rằng, vì hoa lan nhiệt đới, chúng thích những môi trường dày đặc, ướt át và nóng. Họ để cho những cây lan của họ trong các chậu ướt và sũng nước. Điều này chắc chắn sẽ giết chết bất kỳ lan nào.

  2. A good rule of thumb is to water when your medium is almost dry. / Một nguyên tắc ngón tay cái tốt là tưới nước khi chất trồng của bạn gần như khô.

  • The following are some guidelines you should follow when watering your orchid. / Sau đây là vài hướng dẫn bạn nên theo khi tưới lan của bạn.

  1. Water early in the day / Tười nước sớm trong ngày.

  2. Water once a week during the winter, and twice a week during warm and dry weather. / Tưới nước mỗi tuần một lần trong suốt mùa đông, và hai lần một tuần khi thời tiết ấm áp và khô.

  3. The smaller the pot, the more frequently the orchid will need to be watered. / Chậu nhỏ hơn, phong lan sẽ cần được tưới nước thường xuyên hơn.

  • The type of potting medium will affect how often you need to water your orchid. / Loại chất trồng có ảnh hưởng đến thời gian bạn cần phải tưới nước cho lan của bạn.

  1. Bark dries out more rapidly than moss. / Vỏ cây khô nhanh hơn dớn mềm.

  2. The bottom of the medium, near the roots, might still be wet even if the top is dry. Poke your finger an inch into the medium to check before watering. Most orchids thrive when the potting medium is allowed to dry out a bit between waterings. / Phía dưới của chất trồng, gần các rễ, vẫn có thể bị ướt ngay cả khi trên mặt (chất trồng) khô. Ấn ngón tay của bạn sâu một inch vào chất trồng để kiểm tra trước khi tưới nước . Hầu hết hoa lan phát triển mạnh khi chất trồng được cho phép khô một chút giữa những lần tưới.

  • The quality and temperature of the water used can affect your orchid's growth. / Chất lượng và nhiệt độ của nước sử dụng có thể ảnh hưởng đến sự phát triển lan.

  1. Tap water often has chlorine or other chemicals in it, which can harm the orchid. / Nước máy thường có chlorine (khí Clor: Cl) hoặc hóa chất khác trong đó - có thể gây hại cho hoa lan.

  2. Rainwater is best for watering orchids. / Nước mưa tốt nhất cho tưới lan.

  Fertilizing / Bón phân

  • Orchids growing in the wild take nutrients from nearby decomposing vegetation, bird droppings, or rainwater. Your orchid at home will need similar nutrients, so look for orchid food that contains the following: / Hoa lan mọc trong tự nhiên lấy các chất dinh dưỡng từ thực vật phân hủy gần đó, phân chim, hoặc nước mưa. Hoa lan ở nhà sẽ cần các chất dinh dưỡng tương tự, vì vậy hãy tìm phân cho lan chứa đựng sau đây:

  1. Potassium (K), which controls flower and fruit development. / Ka li (K), điều khiển ra hoa và phát triển trái.

  2. Phosphorous (P), which promotes flower production. / Phốt pho (P), thúc đẩy sản xuất hoa.

  3. Nitrogen (N), which encourages healthy vegetative growth. If your orchid is growing in bark, it will need more Nitrogen than those growing in moss. / Nitơ (N) , trong đó khuyến khích sự tăng trưởng thực vật khỏe mạnh. Nếu lan của bạn đang trồng bằng vỏ cây, nó sẽ cần nhiều nitơ hơn so với những lan trồng trong dớn mềm.

  • Use fertilizer sparingly. Orchids do better with too little fertilizer than too much. / Dùng phân bón ít. Hoa lan làm tốt hơn với quá ít phân bón hơn so với quá nhiều (phân bón).

  1. Many growers prefer to err on the side of caution, using fertilizers with a ratio of 10-10-10. Others like to use fertilizer with a 10-10-30 ratio. If your growing medium is bark, some experts suggest looking for fertilizer with a 10-10-30 ratio of Potassium, Phosphorus and Nitrogen respectively.

  Nhiều người trồng thường bỏ qua các cảnh báo, sử dụng phân bón với tỷ lệ 10-10-10 . Những người khác thích sử dụng phân bón với tỷ lệ 10-10-30 . Nếu chất trồng của bạn là vỏ cây, vài chuyên gia đề nghị xem xét phân bón với tỷ lệ 10-10-30 với Kali, phốt pho và nitơ tương ứng.

  2. If your growing medium is not bark, some experts suggest using a fertilizer with a 20-20-20 ratio. / Nếu chất trồng của bạn không phải là vỏ cây, một số chuyên gia đề nghị sử dụng phân bón với tỷ lệ 20-20-20.

  Còn tiếp 6. The Following 1 Users Say Thank You to chi0209vtc For This Useful Post:
 7. #15
  Avatar của chi0209vtc
  Thành Viên Danh Dự
  Tham gia ngày
  Jan 2011
  Tên:
  Nguyễn Thượng Chí
  Tuổi
  55
  Nơi ở:
  Sài Gòn
  Bài gởi
  9.701
  Thanks
  5.694
  Thanked 17.772 in 6.757 P

  Re: Trồng và chăm sóc lan như thế nào ! / How to Grow and Care for Orchids

  Trồng và chăm sóc lan như thế nào ! / How to Grow and Care for Orchids

  chi0209vtc dịch từ mahalo.com/how-to-grow-and-care-for-orchid

  Step 4: Repot Your Orchid / Bước 4: Thay chậu cho lan của bạn

  • Orchids usually need to be moved to a larger pot every two years at the very least. It is necessary to repot when the body of the plant, not the roots, has grown over the edge of the pot. The best time to move your orchid to a new pot is at the start of the growing season.

  Hoa lan thường cần được chuyển đến một chậu lớn hơn mỗi hai năm (là) ít nhất. Cần thiết để thay chậu khi thân cây, không phải là các rễ, đã mọc trên các cạnh chậu. Thời gian tốt nhất để di chuyển lan của bạn đến một chậu mới khi bắt đầu của mùa phát triển.

  1. Choose a pot only one size larger than your current pot and no bigger than that. / Chọn một chậu có một kích thước lớn hơn so với chậu hiện tại và không lớn hơn nhiều.

  2. Choose and sterilize a cutting tool by passing a flame across it. / Chọn và khử trùng một dụng cụ cắt bằng cách hơ lửa trên nó.

  3. Ease the orchid out of the old pot, keeping the roots intact. / Gở lan ra khỏi chậu cũ, giữ rễ nguyên vẹn.

  4. Carefully remove as much of the old medium from the orchid's roots as possible, and cut off any dead roots. / Cẩn thận loại bỏ càng nhiều càng tốt chất trồng cũ từ các rễ lan, và cắt bỏ bất kỳ rễ chết nào.

  5. Place pebbles and a little bit of the new medium in the bottom of the new pot. / Đặt sỏi và một ít chất trồng mới ở dưới cùng của chậu mới.

  6. Place the orchid in the pot so that the crown is slightly below the rim of the pot. / Đặt lan trong chậu để phần xung quanh hơi thấp hơn mép chậu.

  7. Sprinkle the new medium into the pot, letting it sift down among the roots. Push it in gently, but allow for good circulation and do not bury the crown. / Rải chất trồng mới vào chậu, cho nó lẫn trong số các rễ. Đẩy nó một cách nhẹ nhàng, nhưng cho phép sự thông thoáng tốt và không chôn gốc?.

  • -You may need to stake the orchid to steady it. / -Bạn có thể cần dùng cọc (cho) hoa lan để ổn định nó.

  8. Lightly water the orchid. / Nhẹ nhàng tưới nước cho lan.

  Còn tiếp 8. The Following 1 Users Say Thank You to chi0209vtc For This Useful Post:
 9. #16
  Avatar của chi0209vtc
  Thành Viên Danh Dự
  Tham gia ngày
  Jan 2011
  Tên:
  Nguyễn Thượng Chí
  Tuổi
  55
  Nơi ở:
  Sài Gòn
  Bài gởi
  9.701
  Thanks
  5.694
  Thanked 17.772 in 6.757 P

  Re: Trồng và chăm sóc lan như thế nào ! / How to Grow and Care for Orchids

  Trồng và chăm sóc lan như thế nào ! / How to Grow and Care for Orchids

  chi0209vtc dịch từ mahalo.com/how-to-grow-and-care-for-orchid

  Orchid Pests and Diseases / Sâu và bệnh Hoa Lan

  • Last but not least, caring for your orchid means keeping a watchful eye out for signsof pests or diseases. While the best defense is a healthy orchid, pests and diseases can be dealt with quickly if caught soon enough.

  Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, chăm sóc cho các lan của bạn nghĩa là để mắt theo dõi các dấu hiệu của sâu, bệnh. Trong khi bảo vệ tốt nhất là lan khỏe mạnh, sâu và bệnh có thể được xử lý một cách nhanh chóng nếu phát hiện ngay.


  Pests / Sâu hại

  • Snails, slugs, aphids, ants, spider mites, and others will want to set up camp on your orchid. Keep them away by doing the following / Ốc sên, sên, rầy mềm, kiến, nhện, và những vật khác sẽ muốn “đóng đô” trên lan của bạn. Đuổi chúng đi bằng cách làm như sau:

  1. Keep the growing area free of debris such as dead leaves, flowers, or old bark. / Giữ nơi trồng không có các mảnh vụn như lá rụng, hoa, hoặc vỏ cây cũ.

  2. Check your orchid frequently for bugs hiding behind leaves or pseudobulbs. / Kiểm tra thường xuyên lan của bạn cho các sâu hại ẩn sau các lá hoặc giả hành.

  3. If you find bugs, use a cotton ball dipped in alchohol to remove them manually. / Nếu bạn tìm thấy sâu hại, sử dụng một miếng bông cotton nhúng trong alchohol để loại bỏ chúng thủ công.

  4. Use a pesticide, but choose a pesticide created specifically for ornamental plants. / Sử dụng thuốc trừ sâu, nhưng lựa chọn thuốc trừ sâu được tạo ra dùng riêng cho cây cảnh.

  Diseases / Bệnh

  • Viruses, bacterial and fungal infections can all strike orchids. / Nhiễm bệnh do virus, vi khuẩn và nấm có thể tấn công hoa lan.

  1. Viral infections have no cure and can strike without warning. You can to prevent viruses from attacking your orchid by sterilizing all cutting tools and keeping the area around your orchid clean. Symptoms of a virus may include brown splotches and blotches in the leaves, and color streaking in the flowers. / Nhiễm virus không chữa khỏi và có thể tấn công mà không cần cảnh báo. Bạn có thể ngăn chặn virus tấn công lan của bạn bằng cách khử trùng tất cả các dụng cụ cắt và giữ nơi trồng lan sạch sẽ. Triệu chứng của một virus có thể bao gồm những đốm nâu và các đốm trong lá, và màu sắc loang lổ ở những hoa.

  2. Bacterial infections such as brown rot will cause wet, brown spots to appear on the leaves of your orchid. Causes include high temperatures and humidity, slugs and snails. Cut away any infected areas with a sharp, sterilized blade, then dust the wound with an ornamental antibacterial agent. / Sự nhiễm bệnh do vi khuẩn như thối nâu sẽ gây ra các đốm nâu, ướt xuất hiện trên lá lan của bạn. Nguyên nhân bao gồm nhiệt độ và độ ẩm cao, sên và ốc sên. Cắt bỏ bất kỳ phần nào bị nhiễm bệnh với một lưỡi dao sắc khử trùng, sau đó chăm sóc vết cắt với chất kháng khuẩn cây cảnh.

  3. Fungal infections include black and crown rot and usually arise from over watering or by letting water collect in the pot, leaves or flowers. Spray the plant with an ornamental fungicide. / Nhiễm nấm bao gồm thối đen và thối đọt và thường phát sinh từ việc tưới thừa nước hoặc bằng cách cho phép nước đọng trong chậu, lá hoặc hoa. Phun thuốc diệt nấm lên cây cảnh.i

  Conclusion / Kết luận

  • With the proper care, orchids can grow and thrive in anyone's home. Tend your orchid carefully, and it will reward you with months of bloom and years of life!

  Với sự chăm sóc thích hợp, hoa lan có thể tăng trưởng và phát triển mạnh trong nhà của bất kỳ ai. Chăm sóc lan của bạn một cách cẩn thận, và nó sẽ thưởng cho bạn với những tháng nở hoa và những năm của cuộc sống !


  Hết

  Cám ơn các bạn đã xem 10. The Following 2 Users Say Thank You to chi0209vtc For This Useful Post:
Trang 2/2 ĐầuĐầu 12

Đánh dấu

Quuyền Hạn Của Bạn

 • Bạnkhông thể tạo chủ đề
 • Bạn không thể gửi Trả lời
 • Bạn không thể gửi Đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của bạn
 •  

Mạng Fpt|
Hoa Phong Lan| Hoa Lan| Bonsai| Cây Cảnh|
Dendrobium| Cattleya| Cymbidium-Địa Lan| Paphiopedilum-Lan Hài| Phalaenopsis-Hồ Điệp|
Forum Copy by Hoalancaycanh.com - Thành Viên tự chịu trách nhiệm với Nội dung bài viết của mình