2 cây chùm rụm - Ehretiaceae ( tương tự trà phúc kiến) cần ra đi

* Cây 1 :
Chiều cao cây ~ 35 cm cả chậu
Mặt trước


Mặt sau


Mặt Trái


Mặt phải


* Cây 2 :
Chiều cao cây ~ 35 cm cả chậu
Mặt trước


Mặt sau


Mặt phải


Mặt trái